LeaZer

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden downloaden
Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het Online Platform, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. U kunt dit document downloaden en printen.

1. Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt:
1.1 Bedrijfsgegevens: hieronder wordt o.a. verstaan financiële gegevens,
uittreksel Kamer van Koophandel, BTW-nummer, volmachten.
1.2 Bod: een door een Lessor voor een Kavel geboden bedrag.
1.3 Dienst: de diensten die LeaZer via het Online Platform beschikbaar stelt
en beschreven zijn in de Gebruiksvoorwaarden. Waaronder de mogelijkheid om als Gebruiker een Kavel te plaatsen, een Bod te doen, een Lease offerte uit te brengen (door een Lessor) en een Lease offerte te accepteren.
1.4 Gebruiker: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die een Account aanmaakt of die gebruik maakt van de Dienst. De Gebruiker is bijvoorbeeld (potentiële) Lessee, (potentiële) Lessor, auto dealer(maatschappij), autoverkoper, universele autodealer of één partij die een Partnerovereenkomst is aangegaan met LeaZer.
1.5 Gebruikersmateriaal: informatie op het Online Platform die van Gebruikers afkomstig is, dan wel via het Online Platform door gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt., waaronder – maar niet beperkt tot-Kavels, kavelomschrijvingen, voertuiggegevens, specificaties.
1.6 Informatie: al het (gebruikers) materiaal en alle informatie die door LeaZer op het Online Platform wordt geplaatst, dan wel via het Online Platform toegankelijk wordt gemaakt.
1.7 Kavel: één of meer aanvragen voor een offerte voor voertuig die door een Gebruiker via een Online veiling beschikbaar wordt gesteld om te worden geveild.
1.8 Lease Offerte: de offerte van het voertuig met daarbij de aanvullende essentiële voorwaarden van de Leaseovereenkomst welke door een (potentiële) Lessee/ of autoverkoper/autodealer wordt aangeboden voor een Kavel.
1.9 Leasecontract/Leaseovereenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Lessor waarin de voorwaarden en details zijn opgenomen voor het leasen van één of meerdere auto’s.
1.10 Lease Voorwaarden: dit betreffen de voorwaarden/condities waaronder geleased gaat worden. De Lease Voorwaarden worden behandeld in het vier stappen offerte traject. In deze stappen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Looptijd, Jaarkilometrage, Reparatie Onderhoud en Banden Verzekeringsvoorwaarden, eigen risico, en vervangend vervoer.
1.11 LeaZer: de besloten vennootschap LeaZer B.V., kantoorhoudende

Groningen, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 69525145
1.12 Lessee: de Gebruiker die uiteindelijk tegen een vergoeding het voertuig
gebruikt van de Lessor.
1.13 Lessor: de Leasemaatschappij die een leaseovereenkomst aan gaat met de
Gebruiker voor een Kavel en die bij de leasevorm Operationele lease altijd
juridisch en economisch eigenaar blijft van het Voertuig.
1.14 Online Platform: alle online software, de website www.leaZer.nl en de
backend systemen voor partners, welke noodzakelijk of gewenst is voor de
uitvoer van de Dienst.
1.15 Online Veiling: de online, geautomatiseerde veiling van Kavels door Gebruikers op het Online Platform.
1.16 Operationele Lease: is een leasevorm waarbij de Lessor juridisch en economisch eigenaar is van het geleasete voertuig. De Lessee is enkel gebruiker en draagt geen restwaarderisico met betrekking tot het Voertuig.
1.17 Reverse bidding: de biedmethode waarbij wordt geboden op kavels van hoog naar laag.
1.18 Voertuig: vervoersmiddel of transportmiddel die vooral dient om personen en/of goederen te verplaatsen.
1.19 Voertuiggegevens: dit betreft de specificatie van het voertuig. De specificaties bestaan onder andere uit de opties af fabriek, het type brandstof en de accessoires van het voertuig.
1.20 Website: de website van LeaZer waarop het Online Platform te benaderen is bereikbaar op www.leaZer.nl, www.leazr.nl inclusief alle sub domeinen, applicaties, sub pagina’s.
2 Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst of het Online Platform. Door gebruik te maken van de Dienst en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij de start van de Online Veiling of bij het meebieden op de kavels, gaat de Gebruiker en/of Lessor akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.
2.2 LeaZer heeft het recht om op elk moment de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op de website van LeaZer zullen de meest actuele Gebruiksvoorwaarden beschikbaar worden gesteld. Indien de wijziging de rechten en plichten van de Gebruikers en/of Lessor dusdanig beïnvloedt dan zal LeaZer er alles aan doen om dit kenbaar te maken aan de Gebruikers en/of Lessor. De wijziging wordt in ieder geval kenbaar gemaakt op het Online Platform.
2.3 Indien er wijzigingen zijn aangebracht in de Gebruikersvoorwaarden en de Gebruiker en/of Lessor zet het gebruik van de Dienst voort, dan accepteert Gebruiker en/of Lessor daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker en/of Lessor niet akkoord gaat met de wijziging(en) of aanvulling(en) in de Gebruiksvoorwaarden dan heeft de Gebruiker en/of Lessor het recht om de Dienst per direct te beëindigen.

3 Algemeen
3.1 LeaZer kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform. Tevens heeft LeaZer het recht om bepaalde onderdelen en functionaliteiten van de Dienst tijdelijk of geheel te staken. LeaZer is voor bovenstaande niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of compensatie jegens Gebruiker en/ of Lessor.
3.2 LeaZer biedt de Lessee o.a. de mogelijkheid om een Lease Offerte te veilen tegen de gestelde voorwaarden van de Lessee. LeaZer speelt uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Online Platform en aanvullende diensten. Lessee leaset rechtstreeks van de Lessor. LeaZer kan geen controle uitoefenen op de kwaliteit van de door de Lessor leverende diensten, uitvoering van het Leasecontract en de financiële zekerheid van de gekozen Lessor.
3.3 Iedere Gebruiker en/of Lessor van het Online Platform en Dienst van LeaZer aanvaardt dat bij een internetveiling technische en automatisering onvolkomenheden kunnen voor doen. Voorbeelden van deze onvolkomenheden –maar niet beperkt tot- zijn het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Online Platform, gebreken in het Online Platform, het niet kunnen uitbrengen van een bod, netwerkverbindingen, serverproblemen, hardware en software problemen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen de zelfde soort problemen geven aan het Online Platform. LeaZer is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker en/of Lessor lijdt als gevolg van dergelijke (technisch) onvolkomenheden.
3.4 LeaZer vormt nooit een (contract)partij van de Leaseovereenkomst.
3.5 De dienst van LeaZer is geheel vrijblijvend. Zowel de Lessor als de Lessee
kunnen afzien van het Bod.
4 Aanbieden van Kavels
4.1 Indien een Gebruiker een Kavel wil aanbieden op het platform dan dient de Gebruiker de 4 stappen van het offerte traject te doorlopen en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren.
4.2 Lessee dient een Kavel correct te omschrijven. LeaZer is niet aansprakelijk voor foutieve verstrekte Gebruikersmateriaal/ informatie van de Gebruiker. Gebruiker aanvaardt dat LeaZer wijzigingen en aanvullingen mag aanbrengen aan de Kavel.
4.3 Indien de Kavels door de Gebruiker zijn aangeboden op het Online Platform zullen de Kavels exclusief worden aangeboden bij LeaZer. De Gebruiker zal de desbetreffende Lease Offerte niet (meer) aanbieden bij andere verkoopkanalen zoals tussenpersonen, leasepartijen/ maatschappijen of inkoopcombinaties.
4.4 De Gebruiker zal geen twee Kavels voor eenzelfde lease verzoek plaatsen.
5 Verloop van de Veiling
5.1 De duur van de Online Veiling verschilt van 1 dag tot 5 dagen.
5.2 De Lessor biedt op de aangeboden Kavel door middel van Reverse
bidding.

5.3 Anonimiteit van de Gebruiker is gewaarborgd tijdens het veilingproces. De persoonlijke en bedrijfsgegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan de biedende Lessor.
5.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om een Bod uit te brengen en of anderen de opdracht te geven op de eigen Kavel te bieden.
5.5 Iedere dag wordt er in de vorm van een bericht (E-mail, SMS, WhatsApp) de laagste bieding gecommuniceerd met de (potentiële) Lessees.
6 Na afloop van de Veiling
6.1 De Lessee wordt geïnformeerd over de laagste bieding en krijgt de mogelijkheid het Bod te accepteren.
6.2 Indien de Gebruiker het Bod accepteert wordt de Lessor geïnformeerd en de gegevens verstrekt van de Gebruiker aan de Lessor.
6.3 Biedingen van de Lessor zijn totaal 31 dagen geldig. Na acceptatie van Lessee is er een overeenkomst. De Lessor is niet gebonden om de Lessee te accepteren. Indien Lessor het bod terugtrekt binnen 31 dagen, kan LeaZer, in verband met haar bemiddelende rol, alleen inspannen om de toezegging toch na te laten komen.
Lessor heeft het recht om na bekendmaking van de gegevens van de Lessee het bod terug te trekken. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, indien men de leaseprijs niet kan handhaven gezien de financiële situatie van de Lessee en/of dat de Lessee in een risicodoelgroep valt.
6.4 Prijswijzigingen van het voertuig, voertuigopties en accessoires worden niet geaccepteerd van de Lessor indien dit leaseprijs verhogend is.
6.5 LeaZer kan de Offerte controleren op de juistheid van de gevraagde leasevoorwaarden en prijzen van de destijds geveilde Kavel en het Leasecontract. Indien het Leasecontract overeenkomt met de geveilde Kavel wordt het Leasecontract ter ondertekening aangeboden bij de Lessee.
6.6 LeaZer blijft te allen tijde geheel buiten het totstandkomingstraject van de Leaseovereenkomst tussen Lessor en Lessee.
6.7 Het aanbod is voor elke partij (Lessee en Lessor) vrijblijvend. Lessor heeft het recht om de Lessee niet te accepteren evenals de Lessee het recht heeft om niet in te gaan op het aanbod van de Lessor.
7. Beschikbaarheid, beveiliging en onderbreking van de Dienst
7.1 LeaZer kan niet garanderen dat alle onderdelen van de Dienst en/of het Online Platform op elk moment en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen van de website, Dienst, Online Platform, Online Veiling kunnen optreden als gevolg van telefonie- en internet verbindingen of door fouten/gebreken of door virussen of door beveiligingsproblemen. LeaZer is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker en/of Lessor voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet beschikbaar zijn of tussentijds uitvallen van de Dienst en/ of het Online Platform.
7.2 Gebruiker accepteert dat, zonder voorafgaande bekendmaking, LeaZer tussentijds verbeteringen of wijzigingen kan doorvoeren met betrekking

tot zaken als commerciële-, technische- en beveiligingsaspecten van de Diensten. LeaZer is nooit aansprakelijk in welke vorm dan ook indien het Online Platform niet bereikbaar of niet toegankelijk is.
7.3 LeaZer zal er alles aan doen om eventuele overlast te beperken en, indien mogelijk, onderhoudswerkzaamheden van de website ’s nachts uit te voeren.
8 Gegevensverwerking
8.1 Gebruikers van de website moeten te allen tijde de juiste gegevens verstrekken. Het verstrekken van onjuiste informatie is reden voor het verwijderen van het Account en het blokkeren van de Dienst en het Online Platform.
8.2 Wijzigingen van contactgegevens moeten altijd zo spoedig mogelijk in het Account zelf aangepast worden. De Gebruikers van het Online Platform zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens.
8.3 LeaZer kan op elk moment Bedrijfsgegevens opvragen van de Gebruikers ten behoeve van de veiling.
8.4 Gebruiker geeft toestemming aan LeaZer om de Lessee in toekomst te mogen benaderen door middel van mailingen en telefonische acquisitie.
8.5 Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de
Privacy Verklaring van LeaZer.
9 Aansprakelijkheid
9.1 LeaZer doet haar uiterste best om het Online Platform beschikbaar te stellen op alle vormen van communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablet, computers. LeaZer kan niet garanderen dat het Online Platform op alle communicatiemiddelen werkt.
9.2 LeaZer heeft een bemiddeld doel en vormt nimmer een partij in Leaseovereenkomsten/contracten tussen de Lessee en de Lessor. Het doel is om beide partijen bij elkaar te brengen waardoor een duurzame en lange relatie kan worden opgebouwd. LeaZer kan door haar bemiddelden rol geen invloed uit oefenen op het tot stand komen van de overeenkomsten. LeaZer kan niet aansprakelijk worden gesteld omtrent de inhoud en onjuistheden in de opgestelde mantelovereenkomsten en Leaseovereenkomst.
9.3 LeaZer is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden van de inhoud van de Leasecontracten, de voorwaarden van het Leasecontract, de uitvoering van het Leasecontract, wijzigingen van het Leasecontract en of naleving van het Leasecontract.
9.4 LeaZer is nooit aansprakelijk voor de betrouwbaarheid kredietwaardigheid van de Gebruikers/Lessee en Lessor. LeaZer heeft een bemiddelende rol tussen Gebruikers/Lessee en Lessor van het Online Platform. De kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van beide Gebruikers (Lessee & Lessor) dient ieder individueel van elkaar te beoordelen. LeaZer heeft geen rol in het acceptatieproces van beide partijen.
9.5 Aangezien LeaZer geen partij is in de Leaseovereenkomst is LeaZer niet aansprakelijk voor enige schade die is opgelopen voor, tijdens en na de

Leaseovereenkomst door de Gebruiker, Lessee en Lessor. Een voorbeeld, maar niet beperkt tot, is schade die is opgelopen door een faillissement van Lessee of Lessor, een ander voorbeeld is onbehoorlijk gebruik van het geleasete voertuig door de Lessee.
9.5 Het doel van het Online Platform is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. LeaZer kan niet garanderen dat er een overeenkomst tussen beide partijen tot stand komt.
9.6 LeaZer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Online Platform en/of Dienst.
9.7 Gebruiker en Lessor is jegens LeaZer aansprakelijk voor, en vrijwaart LeaZer volledig tegen, alle schade en kosten die LeaZer lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker en/of Lessor, enig handelen van Gebruiker en/of Lessor bij het gebruik van de Dienst of een onrechtmatige daad. Alle door LeaZer gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken dienen door de betreffende Gebruiker te worden vergoed.
9.8 Indien LeaZer ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die Gebruiker en/ of Lessor lijdt als gevolg van een aan LeaZer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan materiele schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
9.9 Als LeaZer aansprakelijk wordt gesteld voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LeaZer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico bedrag. Indien de verzekeringsmaatschappij van LeaZer geen dekking biedt, en de aansprakelijkheid niet anderszins is uitgesloten in deze Gebruiksvoorwaarden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 750 euro excl. BTW.
9.10 Voorwaarde van het enig recht hebben op schadevergoeding is dat de Gebruiker te allen tijde zo snel mogelijk schriftelijk de schade meldt. Indien er geen melding plaats vindt van schade binnen een termijn van 12 maanden dan verjaart en vervalt automatisch het recht op vordering van enige schadevergoeding.
10 Beëindiging
10.1 Gebruiker heeft het recht om op elk moment de Dienst te stoppen.
10.2 Indien Gebruiker zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden kan
LeaZer op elk moment de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te beperken, op te schorten of buiten bereik te stellen, de Dienst

te beëindigen of te weigeren de Dienst aan Gebruiker te verlenen. LeaZer is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker.
10.3 LeaZer kan op elk moment besluiten haar dienstverlening te stoppen en de exploitatie van de website te staken. Bij staking van de exploitatie van de website, zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met nog lopende veilingen.
10.4 LeaZer kan bij iedere verdenking van misbruik van het Online Platform of (mogelijk) niet correcte nakoming van de verplichtingen iedere Kavel, Bod of Lease Offerte verwijderen en/ of een Gebruiker blokkeren voor toekomstig gebruik van de Dienst.
11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op de gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst en het Online Platform, op enige geschillen daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechtelijke verdragsbepalingen.
11.2 Alle geschillen die tussen Gebruiker en/of Lessor en LeaZer ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Groningen, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
11.3 Indien enige bepaling(en) in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of om andere reden ongeldig, dan blijven Gebruiker en/of Lessor en LeaZer aan het overblijvende gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden gebonden. LeaZer kan de het nietige en /of ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
12 Contactgegevens
12.1 Voor vragen over de Dienst, het Online Platform of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met LeaZer via de volgende contactgegevens:
LeaZer B.V.
Verlengde oosterweg 45a 9725BB Groningen E-mail: contact@leazer.nl Tel. 085 0657148

← Terug naar LeaZer