Voorwaarden downloaden

Gebruiksvoorwaarden

Bij ieder gebruik van de Dienst en het Online Platform komt tussen u en Leazer een overeenkomst tot stand. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. Lees deze Gebruikersvoorwaarden aandachtig door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. U kunt dit document downloaden en printen.

1. Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt:

  • Bod: een door een Lessor voor een Kavel geboden bedrag.
  • Dienst: de diensten die Leazer via het Online Platform beschikbaar stelt, waaronder de mogelijkheid om als Lessee een Kavel te plaatsen, als Lessee een bestaande offerte van een leasemaatschappij als Kavel te uploaden, als Lessor een Bod te doen, en als Lessee een Bod te accepteren.
  • Kavel: een aanvraag voor het leasen van één of meer Voertuigen, waarbij Lessee de Leasevoorwaarden bepaalt.
  • Leaseovereenkomst: de mogelijk te sluiten overeenkomst tussen Lessee en Lessor waarin de voorwaarden en details zijn opgenomen voor het leasen van één of meerdere Voertuigen, onder meer bestaande uit de algemene voorwaarden, de mantelovereenkomst en de leaseovereenkomst van de betreffende Lessor.
  • Leasevoorwaarden: betreffen de voorwaarden/condities waaronder Lessee wenst te leasen, zoals looptijd, jaarkilometrage, reparatie, onderhoud, banden, verzekeringsvoorwaarden, eigen risico, en vervangend vervoer.
  • Leazer: de besloten vennootschap Leazer B.V., gevestigd te Groningen, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69525145.
  • Lessee:  de (potentiële) lessee die uiteindelijk tegen een vergoeding het Voertuig gebruikt van Lessor, alsmede derden die namens Lessee handelen, zoals autodealers en autoverkopers.
  • Lessor: de leasemaatschappij die een leaseovereenkomst aangaat met Lessee voor een Kavel.
  • Online Platform: alle online software, de website www.leazer.nl en de backend systemen, die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoer van de Dienst.
  • Voertuig: vervoersmiddel of transportmiddel die vooral dient om personen en/of goederen te verplaatsen.

2. Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruikersvoorwaarden

2.1 De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en/of het Online Platform. Door gebruik te maken van de Dienst en/of het Online Platform, gaat Lessee respectievelijk Lessor akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden.

2.2 Leazer heeft het recht om op elk moment de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op het Online Platform zullen de meest actuele Gebruikersvoorwaarden beschikbaar worden gesteld. Indien de wijziging de rechten en plichten van Lessee/Lessor dusdanig beïnvloedt, dan zal Leazer dit kenbaar maken op het Online Platform.

2.3 Indien Leazer wijzigingen heeft aangebracht in de Gebruikersvoorwaarden en Lessee/Lessor zet het gebruik van de Dienst en/of het Online Platform voort, dan accepteert Lessee/Lessor daarmee onherroepelijk de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Indien Lessee/Lessor niet akkoord gaat met de wijziging(en) in de Gebruikersvoorwaarden, dan heeft Lessor het recht om de Dienst per direct te beëindigen.

3. Algemeen

3.1 Leazer kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform. Tevens heeft Leazer het recht om bepaalde onderdelen en functionaliteiten van de Dienst tijdelijk of geheel te staken.

3.2 Leazer biedt Lessee o.a. de mogelijkheid om een Kavel te veilen tegen de gestelde Leasevoorwaarden van Lessee. Leazer speelt uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Online Platform en de Dienst. Leazer vormt nooit een (contract)partij bij de Leaseovereenkomst.

3.3 Lessee leaset rechtstreeks van Lessor. Leazer oefent geen controle uit op onder meer de betrouwbaarheid, de kredietwaardigheid en de kwaliteit van Lessee en Lessor. De kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van Lessee en Lessor dient ieder individueel van elkaar te beoordelen.

3.4 Lessee/Lessor is ermee bekend en aanvaarden dat bij een internetveiling technische en automatiseringsonvolkomenheden kunnen voordoen. Voorbeelden van deze onvolkomenheden – maar niet beperkt tot - zijn het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Online Platform, gebreken in het Online Platform, het niet kunnen uitbrengen van een Bod, netwerkverbindingen, serverproblemen, hardware- en softwareproblemen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen dezelfde soort problemen geven aan het Online Platform.

3.5 De dienst van Leazer is geheel vrijblijvend. Zowel Lessor als Lessee kunnen afzien van het Bod.

3.6 Veilingen worden gehouden op basis van de leasevorm full operationele lease, waarbij Lessor te allen tijde eigenaar blijft van het voertuig.

4. Aanbieden van Kavels

4.1 Indien een Lessee een Kavel wil aanbieden op het Online Platform, dan dient Lessee de stappen van het offertetraject te doorlopen, zodat de Leasevoorwaarden van Lessee worden vastgesteld. Lessee kan ook een bestaande offerte van een leasemaatschappij als Kavel uploaden.

4.2 Lessee dient een Kavel correct te omschrijven. Lessee aanvaardt dat Leazer wijzigingen en aanvullingen mag aanbrengen aan de Kavel. Leazer zal de door Lessee geüploade offerte anonimiseren. Leazer bepaalt te allen tijde de leverende autodealer.

4.3 Lessee heeft de mogelijkheid om een veiling te houden onder door Lessee geselecteerde Lessors. Hierdoor krijgen alleen de Lessors die door Lessee geselecteerd zijn de mogelijkheid om te bieden op de Kavel.

4.4 Indien de Kavel door Lessee is aangeboden op het Online Platform, zal de Kavel exclusief worden aangeboden bij Leazer. Lessee zal de desbetreffende Kavel niet aanbieden bij andere verkoopkanalen zoals tussenpersonen, leasepartijen/- maatschappijen of inkoopcombinaties.

4.5 Lessee zal geen twee Kavels voor eenzelfde leaseverzoek plaatsen.

4.6 Leazer is gerechtigd het startbod van de veiling te bepalen.

5 Verloop van de Veiling

5.1 De duur van de veiling verschilt.

5.2 Lessor biedt op de Kavel door middel van reverse bidding, zijnde de biedmethode waarbij wordt geboden van hoog naar laag. Leazer kan er ook voor kiezen om een gesloten veilingmethodiek toe te passen, in welk geval de Lessor slechts één bieding kan doen en er geen startbod is. Lessors zien elkaars biedingen niet.

5.3 Anonimiteit van Lessee is gewaarborgd tijdens het veilingproces. De persoonlijke en bedrijfsgegevens van Lessee worden niet zonder toestemming verstrekt aan Lessor.

5.4 Het is Lessee niet toegestaan om een Bod op een eigen Kavel uit te brengen en/of anderen opdracht te geven op de eigen Kavel te bieden zonder dat de bieder het oogmerk heeft met Lessee een Leaseovereenkomst te sluiten.

6. Na afloop van de Veiling

6.1  Leazer bepaalt welk Bod voor Lessee het meest gunstig is. Lessee wordt in de vorm van een bericht (E-mail, SMS, WhatsApp) geïnformeerd over de meest gunstige bieding en krijgt de mogelijkheid het Bod te accepteren.

6.2  Indien Lessor een veiling houdt onder een geselecteerd aantal Lessors, dan bepaalt Lessee welk Bod Lessee accepteert.

6.3  Indien Lessee het Bod accepteert, wordt Lessor geïnformeerd en de gegevens van Lessee verstrekt aan Lessor. Lessor is niet gebonden om met Lessee een leaseovereenkomst te sluiten. Lessor heeft het recht om na bekendmaking van de gegevens van Lessee het Bod terug te trekken. Dit kan bijvoorbeeld, indien Lessor de leaseprijs niet kan handhaven vanwege de financiële situatie van Lessee en/of dat Lessee in een risicodoelgroep valt. Indien Lessee is geaccepteerd door de Lessor, dan krijgt Lessee de algemene voorwaarden, de mantelovereenkomst en de leaseovereenkomst van Lessor toegestuurd.

6.4  Prijswijzigingen van het voertuig, voertuigopties en accessoires worden niet geaccepteerd van Lessor indien dit leaseprijs verhogend is.

6.5  Indien Lessor op basis van de Kavel en het geaccepteerde Bod een Leaseovereenkomst met Lessee wenst te sluiten, stuurt Lessor een Leaseovereenkomst aan Leazer of Lessee. Leazer kan de Leaseovereenkomst controleren op de juistheid van de Leasevoorwaarden van de Kavel en het door Lessee geaccepteerde Bod, maar is daartoe niet verplicht. De Leaseovereenkomst wordt door Leazer of Lessor ter ondertekening aangeboden aan Lessee. Lessee is gehouden zelf te controleren of de Leaseovereenkomst en de daarbij horende voorwaarden overeenkomen met de Leasevoorwaarden van de Kavel en het door Lessee geaccepteerde Bod.

6.6  Leazer heeft een bemiddelend doel en vormt nimmer een partij in Leaseovereenkomsten tussen Lessee en Lessor. Het doel is om beide partijen bij elkaar te brengen waardoor een duurzame en lange relatie kan worden opgebouwd. Leazer kan door haar bemiddelende rol geen invloed uitoefenen op het tot stand komen van de Leaseovereenkomst. Leazer blijft te allen tijde geheel buiten het totstandkomingstraject van de Leaseovereenkomst tussen Lessor en Lessee. Leazer kan niet garanderen dat er een overeenkomst tussen beide partijen tot stand komt.

7. Beschikbaarheid, beveiliging en onderbreking van de Dienst

7.1  Leazer kan niet garanderen dat alle onderdelen van de Dienst en/of het Online Platform op elk moment en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen van het Online Platform kunnen optreden als gevolg van telefonie- en internetverbindingen of door fouten/gebreken of door virussen of door beveiligingsproblemen.

7.2  Lessee en Lessor accepteren dat, zonder voorafgaande bekendmaking, Leazer tussentijds verbeteringen of wijzigingen kan doorvoeren met betrekking tot zaken als commerciële-, technische- en beveiligingsaspecten van de Diensten.

7.3  Leazer doet haar uiterste best om het Online Platform beschikbaar te stellen op alle vormen van communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablet, computers. Leazer kan niet garanderen dat het Online Platform op alle communicatiemiddelen werkt.

7.4  Leazer zal zich inspannen om eventuele overlast te beperken en, indien mogelijk, onderhoudswerkzaamheden van het Online Platform ’s nachts uit te voeren.

8. Gegevensverwerking

8.1  Lessor moet te allen tijde de volledige en juiste gegevens in zijn/haar account verstrekken. Het verstrekken van onjuiste informatie is reden voor het verwijderen van het account en het blokkeren van de Dienst en het Online Platform.

8.2  Wijzigingen van gegevens moeten altijd zo spoedig mogelijk in het account van Lessor zelf aangepast worden. Lessor is te allen tijde verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens.

8.3  Leazer kan op elk moment gegevens opvragen van Lessee/Lessor ten behoeve van de veiling.

8.4  Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van Leazer.

8.5  Indien een derde, zoals een autodealer of een autoverkoper, namens een Lessee een Kavel plaatst, dan staat deze derde ervoor in dat hij van Lessee toestemming heeft gekregen dat Leazer de gegevens van Lessee mag verwerken en aan een Lessor mag verstrekken. De derde is gehouden de Gebruikersvoorwaarden aan de Lessee te overhandigen en hem/haar op te leggen.

8.6  Leazer is gerechtigd Biedingen op veilingen voor acquisitiedoeleinden te gebruiken, door bijvoorbeeld in opdracht van Lessors of aanverwante bedrijven te bemiddelen om bij derden leaseovereenkomsten op basis van die Biedingen tot stand laten komen.

8.7  Biedhistorie en overige veilinggegevens van Kavels zullen maximaal twee maanden worden bewaard.

9. Aansprakelijkheid

9.1  Leazer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend of samenhangend met het gebruik van de Dienst en/of het Online Platform en/of de uitvoering daarvan door Leazer, tenzij sprake is van opzet op grove schuld van leidinggevenden van Leazer.

9.2  Indien Leazer toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade. Leazer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

9.3  De aansprakelijkheid van Leazer is in elk geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Leazer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico bedrag. Indien de verzekeringsmaatschappij van Leazer geen dekking biedt, en de aansprakelijkheid niet anderszins is uitgesloten in deze Gebruikersvoorwaarden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Leazer aan provisie heeft ontvangen, of zou hebben ontvangen indien een Leaseovereenkomst tot stand zou zijn gekomen.

9.4  Voorwaarde van het enig recht hebben op schadevergoeding is dat Lessee/Lessor te allen tijde zo snel mogelijk schriftelijk de schade meldt. Indien er geen melding plaats vindt van schade binnen een termijn van 2 maanden na gebruikmaking van de Dienst dan vervalt automatisch het recht op vordering van enige schadevergoeding.

9.5  Lessee/Lessor is jegens Leazer aansprakelijk voor, en vrijwaart Leazer volledig tegen, alle schade en kosten die Leazer lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruikersvoorwaarden door Lessee/Lessor, enig handelen van Lessee/Lessor bij het gebruik van de Dienst of een onrechtmatige daad. Alle door Leazer gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken dienen door Lessee/Lessor te worden vergoed.

10. Beëindiging

10.1  Lessee/ Lessor heeft het recht om op elk moment de Dienst te stoppen.

10.2  Indien Lessee/Lessor zich niet houdt aan de Gebruikersvoorwaarden, kan Leazer op elk moment de activiteiten van Lessee of Lessor in verband met de Dienst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, beperken, opschorten, buiten bereik stellen, de Dienst beëindigen of weigeren de Dienst te verlenen.

10.3  Leazer kan op elk moment besluiten haar dienstverlening te stoppen en de exploitatie van het Online Platform te staken. Bij staking van de exploitatie van het Online Platform zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met nog lopende veilingen.

10.4  Leazer kan bij iedere verdenking van misbruik van de Dienst en/of het Online Platform of (mogelijk) niet correcte nakoming van de verplichtingen iedere Kavel of ieder Bod verwijderen en/of een Lessee/Lessor blokkeren voor toekomstig gebruik van de Dienst.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1  Op de overeenkomst tussen Leazer en Lessor/Lessee is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechtelijke verdragsbepalingen.

11.2  Alle geschillen die tussen Leazer en Lessor/Lessee ontstaan, moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

11.3  Indien enige bepaling(en) in deze Gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of om andere reden ongeldig, dan blijven Lessor en Leazer aan het overblijvende gedeelte van de Gebruikersvoorwaarden gebonden. Leazer kan de het nietige en /of ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

12. Contactgegevens

12.1 Voor vragen over de Dienst, het Online Platform of deze Gebruikersvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met Leazer via de volgende contactgegevens:

Leazer B.V.
Koldingweg 8
9723 HK Groningen

E-mail: contact@leazer.nl
Tel: 085 0657148
Kvk: 69525145
BTW: NL857905685B01